Menu
×
tel.+48 889 444 442
ul.Komandorska 18, 53-343 Wrocław
English
 • Polish

Terms of rental

Regulamin wypożyczenia auta

Wypożyczalnia 24CARS.pl zwana dalej Wynajmującym, udostępnia Najemcy pojazd opisany w umowie. Wynajmujący zapoznał Najemcę ze stanem technicznym pojazdu i Najemca oświadcza, że stan samochodu nie budzi zastrzeżeń, a sam przedmiot umowy jest gotowy do dalszej eksploatacji.

Najemca oświadcza, że :

 • przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność przed Wynajmującym z tytułu przestrzegania i wypełnienia wszystkich postanowień zawartych w niniejszej umowie
 • posiada ważne prawo jazdy oraz inne dokumenty, które przedłożył Wynajmującemu
 • wszelkie dane potrzebne do zawarcia umowy najmu podane ze strony Najemcy są zgodne z prawdą

Najemca zobowiązuje się :

 • do zwrotu pojazdu w stanie w jakim go wynajął tj. czysty i zatankowany

Jeżeli auto będzie czyste tylko w środku lub tylko na zewnątrz, Wynajmujący pobierze opłatę równą połowie stawki za mycie samochodu.

 • do zapłaty wszelkich opłat podanych przez Wynajmującego związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu pierwotnego np.: mycie, czyszczenie, pranie, itp.
 • do złożenia w przypadkach losowych w/g ustaleń Wynajmującego oświadczenia ustalającego formę i termin rozliczenia
 • do uzgodnienia i zatwierdzenia z Wynajmującym przedłużenia okresu najmu.

Każda godzina spóźnienia w procesie zdania pojazdu będzie liczona jako obsługa dodatkowa (po godzinach pracy). W takim przypadku Wynajmujący na podstawie obowiązujących stawek doliczy zwłokę do wysokości rachunku, gdzie 1H – wynosi 20% dziennej stawki, 2h – 30% dziennej stawki, 3h – 40% dziennej stawki . Po trzeciej godzinie opóźnienia, naliczana będzie opłata za kolejna dobę.

 • po zakończeniu okresu najmu Klient bez wezwań winien przekazać pojazd określony w umowie Wynajmującemu w stanie pełnej sprawności technicznej
 • dodatkowa opłata za usługę tankowania w przypadku braku zwrotu paliwa przez najemcę wynosi 70 pln + vat , cena paliwa (5,50pln za 1l)eksploatowanie pojazdu w pełni na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji
 • pokrycie wszelkich kosztów napraw spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu, w tym użytkowanie samochodu w sposób niezgodny z warunkami umowy najmu
 • pokrycie wszelkich kosztów napraw pojazdu poza granicami Polski, a w kraju w odległości ponad 350 km od Wrocławia
 • korzystanie z pojazdu w sposób gwarantujący utrzymanie go w stanie pełnej sprawności technicznej jak i dbałość o wygląd estetyczny i czystość pojazdu
 • Klient może kierować pojazdem wyłącznie nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych i innych używek
 • niemożność użytkowania pojazdu w sposób mogący spowodować unieważnienie polisy ubezpieczeniowej, z warunkami której się zapoznał
 • zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób powszechnie przyjęty za szczególnie staranny
 • zabrania się ingerencji w jakąkolwiek część auta lub próby samodzielnej jej naprawy bez powiadomienia wynajmującego (wyjątek stanowi wymiana przebitego koła); naruszenie zasady spowoduje naliczenie kary w wysokości 3000 zł tytułu złamana warunków umowy
 • zabrania się występowania w imieniu Wynajmującego
 • pokrycie kosztów wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Najemcę i/lub kierowcę pojazdu; Najemca ponosi w tym aspekcie pełną i całkowitą odpowiedzialność; zobowiązanie ciąży na Najemcy do dnia uiszczenia kar
 • każdorazowe zabezpieczenie (wyjęcie) panela sterującego pracą radia
 • niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o :
  • kradzieży, utracie lub uszkodzeniu pojazdu
  • pojawiających się usterkach w funkcjonowaniu pojazdu, w tym przebiciu opony
  • otrzymanych mandatach karnych
  • zagubieniu kluczy oraz dokumentów pojazdu
  • w przypadku kradzieży pojazdu, utraty lub uszkodzenia pojazdu niezwłocznie należy zawiadomić Policję i Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu
  • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w najmowanym samochodzie
  • W przypadku braku możliwości „zapłaty kaucji/depozytu przez Najemcę opcją pre-autoryzacji” lub kartą płatniczą bądź kredytową, Najemca ponosi koszty prowizji bankowej w wysokości 1,9 – 4,8% od opcji “sprzedaż na czytniku kart kredytowych

Warunki użytkowania pojazdu :

 • pojazd nie może być używany przez osobę inną niż Najemca i wskazaną w umowie jako użytkownik o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Jeżeli zostanie ujawniony fakt iż, samochód był używany przez inna osobę niż wskazana w umowie, Najemca ponosić będzie karę w wysokości 2000zł, z tytułu złamania warunków umowy.
 • pojazd nie może być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności:
  • podnajmowania
  • użycie w wyścigach, treningach, rajdach, zawodach, testach na prędkość, naukach jazdy,
  • użycie do ciągnięcia przyczep
  • użycie do holowania lub pchania innych pojazdów
  • użycie do przewozu niebezpiecznych lub zakazanych towarów
  • użycie wbrew przepisom prawa,
  • pojazd nie może wyjeżdżać poza granice Polski bez zgody Wynajmującego
  • okres wynajmu pojazdu może być przedłużony tylko za zgodą Wynajmującego
  • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pojeździe

Odpowiedzialność Najemcy :

Najemca zobowiązuje się pokryć koszty związane z likwidacją szkód powstałych w pojeździe bądź związanych z utratą pojazdu w wysokości:

 • 3000 zł w przypadku konieczności usunięcia szkód z polisy ubezpieczeniowej
 • do kwoty wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda nie jest objęta polisą
 • w przypadku kradzieży radia z panelem sterującym do wysokości wartości (ceny sprzedaży) utraconego typu lub typu podobnej klasy w razie braku dostępu na rynku czy zaprzestania produkcji
 • udział własny w każdej szkodzie wynosi 3000 zł; wszelkie szkody na pojeździe do 3000zł pokrywa Najemca
 • Najemca może zostać zwolniony z udziału własnego w szkodzie i kosztów usunięcia szkód z polisy ubezpieczeniowej i ponoszenia odpowiedzialności za szkody do 3000 zł po wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia liczonego wg osobnych stawek dobowych.

Jeżeli uszkodzenie, utrata, zniszczenie pojazdu lub jego części zostały wyrządzone umyślnie bądź wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy, albo przez niewykonanie, nieprzestrzeganie warunków umowy, Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność materialną. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie, w celach marketingowo-reklamowych, a także do przekazywania danych osobom trzecim, w szczególności do celów ubezpieczenia, zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 ” O ochronie danych osobowych”

Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący zobowiązuje się :

 • w przypadku unieruchomienia pojazdu, lub braku możliwości kontynuowania jazdy z powodu usterek w jego funkcjonowaniu udzielić Najemcy pomocy zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej:

Zakres ochrony obejmuje :

 • holowanie do pkt. obsługi albo do miejsca zamieszkania
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem części zamiennych i kosztów paliwa)
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 dni (za wyjątkiem kosztów paliwa, ubezpieczenia i innych opłat)
 •  organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż 4 doby hotelowe
 • organizację i pokrycie kosztów podróży do miejsca zamieszkania
 • organizację i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (za wyjątkiem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji
 • Świadczenia określone w pkt.. b), c) i d) nie mogą być stosowane łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia
  • w razie utraty kluczyków do pojazdu dostarczyć zapasowy komplet kluczy ale na koszt Najemcy
  • w razie przebicia opony, na prośbę Najemcy i za dodatkową opłatą udzielić stosownej pomocy

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i przewożone w pojeździe. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitych kosztów najmu. Łącznie z całkowitą lub częściową utratą kaucji pobranej przez Wynajmującego. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla Wynajmującego sądowi.

Warunki wynajmu długoterminowego :

 1. wynajem długoterminowy jest rozwiązaniem dla firm, które:
  • rozpoczynają działalność
  • zamierzają zmniejszyć koszty
  • restrukturyzują firmę
  • pracują sezonowo
  • nie stać ich na zakup kosztownego samochodu
 2. firma nie ponosi następujących kosztów:
  • opłaty wstępnej i manipulacyjnej (w przypadku kredytu czy leasingu)
  • oprocentowania (jw.)
  • ubezpieczenia AC/OC/NW
  • przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych w ASO
  • wymiany sezonowej opon, oleju, filtrów etc.
  • utraty wartości pojazdu przy sprzedaży, pojazd wraca do wynajmującego
  • w przypadku awarii samochodu lub kolizji z winy innego kierującego otrzymuje natychmiast inny samochód
 3. pozostałe korzyści wynajmu długoterminowego :
  • wypożyczalnia likwiduje szkody komunikacyjne za wynajmującego
  • firma omija długotrwałe i kłopotliwe procedury kredytowania i leasingu pojazdu(ów)
  • firma opłaca jedynie stałą miesięczną stawkę przez cały okres wynajmu
  • firma otrzymuje jedną fakturę stanowiącą koszt
  • dla firm z mniejszą ilością pojazdów:
   – firma korzysta z upustów wynegocjowanych przez wypożyczalnię u dealerów oraz posiada zawsze nowe pojazdy
  • dla firm z dużą ilością pojazdów:
   – firma ogranicza koszty i upraszcza problem zarządzania parkiem pojazdów

z tego wynika :

 • jasna i łatwa do przewidzenia kalkulacja obsługi floty samochodów
 • firma opłaca jedynie stałą miesięczną stawkę oraz niezbędne koszty eksploatacyjne, takie jak paliwo, żarówki, płyn do spryskiwaczy
 • umowa zawierana jest na minimum 1 miesiąc (30 dni) lub jego wielokrotność
 • indywidualnie dla klienta kalkulujemy stawki, limit kilometrów, zamawiamy konkretny model samochodu oraz na życzenie oklejamy go reklamą

UWAGA!

W przypadku skrócenia najmu długoterminowego, klient obciążany jest opłatą manipulacyjną w wysokości 25% różnicy między zadeklarowanym a faktycznym, okresem najmu.